Vedtægter for

Motionsfitness Stenlille

Logo
lineLong

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Motionsfitness Stenlille.

Stk. 2: Foreningen har hjemsted på Idrætsvej 4, 4295 Stenlille,
i Sorø kommune.

CVR: 32178553
Prod nr.: 1015337628

§ 2. Formål og tilknytningsforhold

Stk. 1: Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at udvikle deres fysiske, og psykiske velvære via træningsmaskiner og øvrigt træningsudstyr. Foreningens medlemmer vejledes om kost og træningsmetoder via et antal frivillige trænere, underlagt bestyrelsens ledelse.

Stk. 2: Foreningen er tilknyttet et medlemskab af DGI Vestsjælland og Sorø Sportsråd. Foreningen tilslutter sig DIF/DGI's gældende regler om doping, præstationsfremmende stoffer og træningskultur. Foreningen er godkendt af Sorø Kommune.

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlem kan optages alle personer over 16 år, der accepterer de til enhver tid gældende betingelser og regler for medlemsskabet.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved personlig henvendelse, til kasseren eller næstformand, indenfor de på hjemmesiden anviste tidspunkter. Ved indmeldelse betales første gang forholdsmæssigt kontingent for den indeværende del af måneden, samt efterfølgende måned. Videre betales der et engangsbeløb for adgangsbrik.

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende love og vedtægter, offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Stk. 5: Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen, som vedtaget på generalforsamlingen.

Stk. 6: Medlemskontingentet for det enkelte medlem skal være indbetalt senest den første bankdag i måneden, uanset om medlemmet vælger halvårs kontingent eller månedlig betaling.

Stk. 7: Udmeldelse af foreningen sker automatisk ved ophør af medlemmets kontingentindbetaling, eller skriftligt ved henvendelse til kasserer eller næstformand. Udmeldelse eller periodisk stop af automatisk kontingent indbetaling, kan også foretages fra medlemmets eget brugerområde i det web baserede system Conventus.

Stk. 8: Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning, beslutte at ekskludere et medlem som ikke opfylder gældende betingelser og regler for medlemskabet, eller som i øvrigt måtte handle til skade for foreningen. Beslutning om ekskludering af et foreningsmedlem, træffes alene ved flertalsafstemning i bestyrelsen. Er der på gældende tidspunkt ikke mulighed for flertalsafstemning, træffer formanden den endelige beslutning, efter forudgående høring i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem har ikke ret til refusion af forud indbetalt kontingent.

Stk. 9: Manglende rettidig indbetaling af medlemskontingent, eller indbetalingsrestancer i øvrigt, vil altid medføre at medlemsskabet ophører, indtil restancebeløbet er udredt og betalingen er godkendt af kasseren. Det ekskluderede medlem vil i restanceperioden ikke være stemmeberettiget til ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i årets første kvartal.

Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for pågældende periode.

Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen og foreningens medlemmer. Fremmødtes medlemmers stemmer vægtes lige.

Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen skal træffes ved almen flertalsafstemning, og føres til referat.

§ 5.  Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 5. Indkaldelsen offentliggøres via foreningens hjemmeside, samt ved opslag i fitness lokalet.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Jf. stk. 5, punkt 8; Formand, sekretær og udvalgsansvarlig vælges i lige år. Næstformand og kasserer vælges i ulige år.

Stk. 4: Jf. stk.5, punkt 9; Der vælges mindst 1 suppleant, for en to årig valgperiode.

Stk. 5: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Forelæggelse af næste års budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Stk. 6: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling effektueres af bestyrelsesformanden eller, hvis mindst 25 % af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen. I tilfælde af formandens fravær tiltræder næstformanden i hans sted.

§ 7.  Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 3 og højest 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i valgperioden.

Stk. 4: Formanden er daglig leder. I formandens fravær er næstformanden konstitueret leder.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 6: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 7: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, der underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

§ 8.  Tegningsregler

Stk. 1: Bestyrelsen er samlet tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil. Bestyrelsen kan meddele prokura til tredje person udenfor foreningen. Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Dog med undtagelsen jf. stk. 1, litra a.

a) Bestyrelsen kan kun godkende, at formand og kasserer råder over foreningens bank konti, hvis der ikke foreligger familiære relationer imellem disse. I tilfælde af familiære relationer mellem formand og kasserer, indtræder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2: Til driften af foreningen, rådes der over i alt 2 konti. En driftskonto til indbetaling af træningskontingenter og en opsparingskonto. Foreningen har ikke betalingskort tilknyttet kontiene, men gennemfører alle betalinger via bankoverførsler. Formand og kasserer kan hver især uafhængigt af hindanden disponere over driftskontoen. Til disposition over foreningens opsparingskonto, skal der altid foreligge 2 samtidige godkendelser fra henholdsvis formand og kasserer.

Stk. 3: Bestyrelsen er ikke berettiget til at optage banklån, eller stifte lignende gældsformer i foreningen, med mindre dette bliver vedtaget på en ordinær, eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en uvildig revisor.

Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingenter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form og i et sådant omfang, at foreningens økonomiske situation altid kan dokumenteres over for pengeinstitut og myndigheder. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12. Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal alene omhandle opløsningen af foreningen.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke på generalforsamlingen, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Eventuel formue går ved opløsningen af foreningen til Sorø Sportsråd med henblik på støtte til sundhedsfremmende idrætsaktiviteter i Sorø Kommune.

lineLong

Datering

Således vedtaget på generalforsamling den 26/3 2019

_____________________________
Dirigent, Christian Salkvist

_____________________________
Kasserer, Susanne Vang Jensen_____________________________
Formand, Christian Salkvist_____________________________
Udvalgsansvarlig, Dorte Bech_____________________________
Næstformand, Christian Hee_____________________________
Sekretær, Ulla Falkenberg

Motionsfitness Stenlille | Idrætsvej 4 | 4295 Stenlille | CVR.: 32178553